Dla Wierzyciela


Stosownie do art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy zamieścić klauzulę: „Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych oświadczam, że korzystam z prawa wyboru komornika”.

Stosownie do art. 801² Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 kpc nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia.

Posiadamy dostęp do systemów teleinformatycznych: ZUS-PUE, EPU, CEPIK, CEiDG, KIR OGNIVO, KRS, EPUAP, EKW i innych.